Стопанствата с площ под 10 хектара ще бъдат освобождавани от проверки за спазване на екологичните изисквания, ако пакетът бъде одобрен

Европейската комисия предлага да се преразгледат определени разпоредби от Общата селскостопанска политика (ОСП), за да я опрости, като същевременно запази силна, устойчива и конкурентна политика за селското стопанство и храните в ЕС. Това става ясно от съобщение до пресата.

Мащабните протести на фермерите в Европа, съчетани с голямата политическа битка, която се води в навечерието на изборите за Европейски парламент, подействаха като мощен лост за натиск върху брюкселските бюрократи, за да отстъпят от предишните си позиции. Промените в наредбите се очаква да бъдат финализирани след срещата на министрите на земеделието в края на месеца.

Първият знак на това, че ще има промени, беше даден от Комисията от 22 февруари, когато беше представен пакет от мерки за намаляване на административната тежест.

За да отговори на исканията на фермерите и държавите членки за намаляване на бюрокрацията, изпълнителната власт на ЕС предложи освобождаване на стопанства с площ под 10 хектара от проверки за спазване на екологичните изисквания, за да получат субсидии по Общата селскостопанска политика.

Мярката засяга 65 % от бенефициентите на подкрепа от ОСП, които представляват само около 10 % от общата земеделска площ. Това ще намали бюрокрацията за много фермери, като същевременно няма да засегне амбицията на ОСП за околната среда и климата, смятат от Комисията.

Изпълнителният орган на ЕС предлага корекции в начина за субсидиране на селското стопанство и изискванията за това, позовавайки се на кризата в селското стопанство на ЕС, причинена от изменението на климата и въздействието на войната на Русия срещу Украйна върху цените и търговските потоци.

Промените в Стандартите за поддържане на добро земеделско и екологично състояние ( ДЗЕС ) отговарят в голяма степен на очакванията на фермерите.

ДЗЕС 8: Земеделските производители в ЕС ще трябва да поддържат съществуващите ландшафтни характеристики на своите ниви, но вече няма да се изисква да разпределят минимална част от обработваемата си земя за непродуктивни площи, като угари.  Вместо това те могат доброволно да изберат да запазят част от своята непроизводителна обработваема земя или да създадат нови характеристики на ландшафта (като жив плет или дървета) – и по този начин да получат допълнителна финансова подкрепа чрез екосхема, която всички държави-членки ще трябва да осигурят в своите стратегически планове.  Всички земеделски производители в ЕС ще бъдат стимулирани да поддържат непроизводителни площи, полезни за биоразнообразието, без страх от загуба на доходи.

ДЗЕС 7: Фермерите от ЕС ще могат да изпълнят изискването относно относно ротацията на културите, като изберат или да редуват културите, или да диверсифицират своите култури, в зависимост от условията, пред които са изправени. Това ще става, ако тяхната страна реши да включи опцията за диверсификация на културите в своя Стратегически план. Гъвкавостта за постигане на диверсификация на културите вместо редуване ще позволи на фермерите, засегнати от редовна суша или прекомерни валежи, по-лесно да се съобразят с това изискване.

ДЗЕС 6: Държавите-членки ще имат много повече гъвкавост при установяването на чувствителните периоди, и практиките, които позволяват изискването относно земното покритие в чувствителни периоди да бъде изпълнено, като се имат предвид техните национални и регионални условия и в контекста на увеличената променливост на времето.

В допълнение към тези специфични промени Комисията предлага държавите-членки да могат да освободят определени култури, типове почви или земеделски системи от спазването на изискванията за оран, почвено покритие и сеитбооборот/разнообразяване (съответно ДЗЕС 5, 6, 7).

Конкретни изключения също могат да бъдат възможни, за да се позволи разораване за възстановяване на постоянни пасища в зони от Натура 2000, където са повредени от хищници или инвазивни видове. Тези изключения могат да бъдат установени за целия период на ОСП в стратегическите планове. Те трябва да бъдат ограничени по площ и да се създават само там, където се окажат необходими за решаване на конкретни проблеми. Европейската комисия ще прегледа необходимите промени, за да потвърди дерогациите и да поддържа съгласуваност с общите екологични цели на плановете.

В екстремни случаи на неблагоприятни метеорологични условия, които пречат на стопаните да работят правилно и да спазват изискванията на ДЗЕС, държавите-членки могат също да въведат временни дерогации. Тези дерогации следва да бъдат ограничени във времето и да се прилагат само за засегнатите бенефициери.

За да се гарантира, че страните от общността могат по-често да адаптират своите стратегически планове за ОСП към променящите се условия, Комисията предлага да се удвои броят на разрешените промени всяка година . Всяко успешно опростяване трябва да се извършва в тясно сътрудничество с националните администрации.

Стратегическите планове на ОСП разпределят 32% от общия бюджет на ОСП (около 98 милиарда евро) за доброволни действия за насърчаване на целите, свързани с околната среда, климата и хуманното отношение към животните. Предложените промени поддържат този бюджет и осигуряват повишена гъвкавост за постигане на екологичните цели на ОСП.
Освен това държавите членки ще трябва да преразгледат своите стратегически планове за ОСП до 31 декември 2025 г., ако специфични закони за околната среда и климата бъдат актуализирани на ниво Европейски съюз.

Укрепването на позицията на земеделските производители във веригата за доставка на храни е една от основните цели на Общата селскостопанска политика. Вече има няколко въведени мерки на ниво Евросъюз за гарантиране на по-голяма справедливост и защита на земеделските производители от нелоялни търговски практики. Въпреки че степента на доверие и сътрудничество между участниците във веригата нараства, пълното прилагане и използването на наличните инструменти на политиката отнема време и са необходими допълнителни усилия, се казва още в съобщението.

https://agri.bg