Фермерите ще могат да кандидатстват в 11 различни направления

До 30 юни ще продължи приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда, и климата, и хуманно отношение към животните, който стартира в четвъртък – 6 юни. Това става ясно от съобщение от пресофиса на аграрното министерство.

Документите ще се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2024.

Допустими кандидати по интервенциите са регистрирани земеделски стопани, които могат да заявяват подпомагане по направленията:
•    Биологично растениевъдство;
•    Биологично пчеларство;
•    Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство;
•    Насърчаване на естественото опрашване;
•    Насърчаване на използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия;
•    Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за земеделското стопанство;
•    Опазване на местните породи (автохтонни), важни за селското стопанство;
•    Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
•    Поддържане на местообитанията червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи;
•    Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
•    Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност.

За Кампания 2024 има новости, с които кандидатите е нужно да се запознаят предварително, преди да подадат своите заявления.

Те са разписани в няколко нормативни документи – Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните и на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, които бяха обнародвани на 31 май 2024 г., в бр. 46 на Държавен вестник.

Измененията отразяват направените промени в прилагането на интервенциите, във връзка с Първото изменение на Стратегическия план (2023-2027 г.).

Промените в интервенциите от Стратегическия план,бяха представени по време на информационната кампания на МЗХ, за която Агри.БГ писа.

https://agri.bg