ДФЗ: Фермери, бъдете активни! Подавайте възражения при несъответствие на площите

Какви са полезните ходове на фермерите при наличие на опожарени площи?

От 2023 г., откакто започна да действа Системата за мониторинг на площ (СМП), нещата за стопаните много се промениха. Казусите при проблеми със заявяването на площите или интервенциите трябва да бъдат решавани в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд “Земеделие”, затова активността в системата е особено важна.

Подобен казус се получава с опожарените площи:

– как се наблюдават;

– трябва ли стопаните да доказват липсата си на вина за опожаряването, както беше предишни години;

– какви са санкциите?

С тези въпроси Агри.БГ се обърна към ДФЗ.

От 2023 г., от въвеждането на системата за мониторинг на площ, експертите от дирекция „Технически инспекторат“ проверяват опожарени площи само във връзка с изпълнение на изискванията за прилагане на ДЗЕС 3 – Забрана за изгаряне на стърнища“, ни отговориха от Фонда. 

Оттам уточниха, че според този стандарт: „Забранява се изгарянето на стърнищата освен по фитосанитарни причини, установени по съответния ред и придружени с документ издаден от БАБХ за засегнатите площи по смисъла на  чл. 28 – 30 от Закона за защита на растенията“.

“От 2023 г. пожарите се следят чрез Системата за мониторинг на площ. Системата извършва системно и автоматизирано наблюдение върху всички заявени за подпомагане земеделски парцели.

Информацията, която тя отчита, е в следствие на прилагане на изцяло автоматизиран процес, който се извършва въз основа на зададени индекси и маркери, извлечени от периодични сателитните заснемания. Системата за мониторинг на площ не измерва парцели. Тя констатира всички монитируеми условия за допустимост (към които влизат и опожарените площи), наличие на съответствие или несъответствие. Резултатите от Системата за мониторинг на площта се визуализират в индивидуалните профили на бенефициерите в СЕУ”, се казва още в отговора на ДФЗ.

Бенефициерите имат възможност да изразят несъгласие с данните на Системата за мониторинг на площ, но ако стопаните не са се възползвали от правото си на възражения и корекции, то при установяване на подобен род несъответствие, те се смятат за площи с несъответствия.

Затова стопаните трябва да бъдат изключително активни в профилите си.

“При установено наличие на опожарена площ от системата за мониторинг, в интерес на бенефициера е да изрази несъгласие чрез СЕУ или да коригира заявлението си в законово установените срокове”, категорични са от ДФЗ.

Възползването от правото им за изразяване на несъгласие и корекция на заявлението в срок и проявата на активност от страна на бенефициерите е изключително важно, коментират още от Фонда.

Според променената наскоро Наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции “Когато бъдат установени несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ, кандидатът за подпомагане получава информация чрез съобщение в СЕУ за несъответствията, установени до 30 септември на годината на кандидатстване, в срок до 3 работни дни от тяхното установяване.

В тези случаи на кандидата за подпомагане се осигурява възможност за корекция или оттегляне на заявлението в срок до 10 октомври на годината на кандидатстване в частта, засегната от несъответствията. На кандидата се предоставя възможност за изразяване на несъгласие чрез СЕУ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.”

Стопаните трябва да имат предвид, че при несъответствия, установени чрез мониторинга след 30 септември, те ще бъдат уведомени от ДФЗ, но няма да могат да коригират или оттеглят заявлението си.

За повече внимание от страна както на стопаните по време на жътвата, така и на обикновените граждани във връзка с пожароопасния сезон призоваха от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Пожарната статистика показва, че само 1% от възникналите горски пожари се причиняват от природни явления, а в останалите 99 % основна причина за огнените бедствия е човешка небрежност”, коментира Илия Проданов, председател на НАЗ.

By |юни 18th, 2024|Новини|