Европейската комисия (ЕК) изпрати на Белгийското председателство документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест за земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство на 26 февруари, са изброени редица краткосрочни и средносрочни действия, които могат да бъдат предприети. Това ще послужи като основа за дискусии и съвместни действия с държавите от ЕС, съобщава ЕК на страницата си.

Действията, изброени в документа, отчитат приноса на националните администрации, основните селскостопански организации в ЕС и комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Документът изпълнява ангажимента на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, поет на заседанието на Европейския съвет на 1 февруари 2024 г.

Моделът за осъществяване на настоящата обща селскостопанска политика (ОСП), основан на стратегическите планове по ОСП, за които е взето решение и които се прилагат на национално равнище, вече представлява стъпка напред по отношение на опростяването и субсидиарността в сравнение с предходния период. Държавите членки играят ключова роля за ограничаване и пропорционалност на административната тежест за земеделските стопани за постигане на целите на законодателството на ЕС. Ето защо всяко успешно опростяване трябва да се извършва в тясно сътрудничество с националните администрации и самите земеделски стопани.

С оглед на това през март Комисията ще започне онлайн проучване, насочено пряко към земеделските стопани. Тази целева консултация ще помогне да се установят техните основни източници на безпокойство и да се разберат източниците на административна тежест и сложност, произтичащи от правилата на ОСП, както и от други правила на ЕС за храните и селското стопанство в ЕС, и тяхното прилагане на национално равнище. Това проучване ще предостави още през лятото по-ясна картина на основните административни пречки, които земеделските стопани възприемат и пред които са изправени. Резултатите от него ще бъдат включени в по-подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г.

Освен това необходимо събиране на доказателства, Комисията предлага краткосрочни и средносрочни мерки, които биха могли да доведат до известно облекчение както за земеделските стопани, така и за националните администрации, които представляват първото звено за контакт за земеделските стопани и отговарят за управлението и изплащането на средствата от ЕС.

Първо, Комисията предлага да се опростят някои от изискванията за обвързаност с условия, които земеделските стопани в ЕС трябва да спазват. Наборът от основни стандарти, наричани ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние), които всички земеделски стопани трябва да спазват, за да получат подпомагане по ОСП, се оказа труден за прилагане при определени обстоятелства.

Комисията вече предприе действия, като предостави за 2024 г. частично освобождаване от правилата за земята, оставена под угар, т. нар. ДЗЕС 8. Сега Комисията предлага да се променят правилата за първия стандарт (ДЗЕС 1), който налага изискване за поддържане на постоянно затревените площи в ЕС стабилни от референтната 2018 г. насам. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да преминат към производство на полски култури поради смущения на пазара в сектора на месото и млечните продукти, могат да бъдат приканени да преобразуват отново обработваемата си земя в постоянно затревени площи. Това задължение би могло да доведе до загуба на доходи за съответните земеделски стопани. Комисията предлага тези правила да бъдат изменени до средата на март, за да се гарантира, че се вземат предвид структурните промени, причинени от преориентирането на пазара и намаляването на добитъка, като се гарантира, че земеделските стопани няма да бъдат санкционирани в работата си, и да се спомогне за намаляване на тежестта, тъй като по-малко площи ще трябва да бъдат повторно преобразувани в постоянно затревени площи.

www.24chasa.bg