Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати финансовата подкрепа по всички 10 интервенции за обвързана подкрепа на допустимите за подпомагане животновъди за Кампания 2023. Преведени са близо 116 млн. лв. (115 726 238) на 10 103  земеделски стопани. Ставките, по които е изчислено подпомагането за всяка една интервенция, са разписани в заповеди на министъра на земеделието и храните и са публикувани на сайтовете на двете институции – на МЗХ и на ДФЗ.

Припомняме, че от Кампания 2023 са въведени нови изисквания към бенефициерите по интервенциите за обвързана подкрепа за животни, разписани в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023–2027 г.). От 2023 г. всички млечни животни – крави, биволи, овце и кози, трябва да се отглеждат в животновъдни обекти, които са в Система на контрол и мониторинг на суровото млякото. Въведена е и горна възрастова граница за животните, които влизат в обхвата на подпомагането.

Промяна има и в бройките животни, които са обхванати от т.н. модулация. При говедата и биволите модулацията вече е за първите 150 животни, а за дребните преживни животни тя е за над 300 животни. Изключение от прилагане на модулацията са интервенциите за подпомагане на планинските животни, където модулирана ставка не се прилага.

По интервенциите за обвързано подпомагане за животни не подлежат на подпомагане кандидати, които не са предоставили и подписали изискуемата декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ за реализираните от тях количества мляко, млечни продукти и животни, както и копията на документите, които доказват съответната реализация.

Оторизираната финансова помощ се разпределя в както следва:

 • По интервенцията за обвързано подпомагане на млечни крави (МлК) са преведени 20 560 763 лв. на 2 652 фермери. Ставката за едно животно за първите 150 допустими за подпомагане животни е 328,26 лв., а за над 150-тото животно е 262,61 лв.
 • По интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави в развъдни програми (МлК-РП) са наредени  32 448 368 лв. на 729 стопани. Ставката за едно животно по интервенцията за първите 150 допустими за подпомагане животни е 483,65 лв., а за над 150-тото е 386,92 лв.
 • По интервенцията за обвързано подпомагане за крави от застрашени породи (К-ЗП) са подкрепени 448 стопани, получили общо 4 195 451 лв. Ставката за едно животно по интервенцията е 198,47 лв. за първите 150 допустими за подпомагане животни и 158,77 лв. за над 150-то допустимо животно.
 • На 3 845 кандидати по интервенцията за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК) са наредени 25 883 007 лв. Всеки стопанин получава по 262,17 лв. за първите 150 животни и по 209,74 лв. за над 150-тото.
 • По интервенцията за обвързано подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП) са подкрепени 188 стопани, получили общо 4 200 763 лв. Фермерите са финансирани с по 393,78 лв. на животно за първите 150 живтнш, а за над 150-тото допустимо животно, подпомагането е 315,02 лв.
 • 843 овцевъди и козевъди са финансирани с 6 465 731 лв. по обвързаното подпомагане за овце и кози от застрашени породи (ДПЖ-ЗП). Ставката за едно животно по интервенцията е 53,75 лв. за първите 300 допустими за подпомагане животни и 42,99 лв. за над 300 допустими животни.
 • По интервенция за обвързано подпомагане на овце и кози в развъдни програми ДПЖ-РП са оторизирани 15 396 307 лв. на 1 202 стопани, Ставката за едно животно по интервенцията е 87,70 лв. за първите 300 допустими за подпомагане животни и 70,15 лв. за над 300 допустими животни.
 • Общо 3 708 011 лв. субсидии са разпределени между 232 стопани по интервенция за обвързано подпомагане на биволи (Биволи). Определената ставка е 406,67 лв. на животно за първите 150 (включително), а за над 150-тото допустимо животно е 325,33 лв.
 • По интервенцията за обвързано подпомагане за овце и кози в планински райони (ДПЖ-пл) 1 474 фермери получиха подпомагане в размер на 1 947 230  лв. Ставката за плащане е 49,97 лв.
 • Още 920 602 лв. субсидии са разпределени между 495 стопани по интервенцията за обвързано подпомагане за говеда в планински райони (Г-ПЛ) по ставка в размер на 277,29 лв. за едно допустимо за подпомагане животно.
  https://agro.bg