Животновъди, не пропускайте срока за заявяване на общински пасища без търг

За стопанската 2024/2025 г. заявления се подават до 10 март, а окончателното разпределение ще стане ясно на 1 юни

От 1 до 10 март 2024 г. собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), подават заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) през стопанската 2024/2025 г.

Списъците за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории и площ се обявяват на електронната страница на съответната община. Заинтересованите лица подават заявление по образец до кмета на общината лично или по пощата по местонахождението на животновъдния обект. Към него задължително се прилагат и следните документи:

•    копие на регистрационна карта на земеделския производител/стопанин;
•    копие на справка за животни в обект по категории, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ.

В разпределението могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

Окончателното разпределение на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване приключва на 1 юни 2024 г.

При промяна на местоположението на животновъдния обект, броя на животните, както и собствените или наети имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, се подава ново заявление за следващата стопанска година. Новите обстоятелства се вземат предвид при разпределяне на имотите за ползване за следващата стопанска година.

Пасищата се разпределят между стопаните, които имат регистрирани обекти в съответното землище. Вземат се предвид броят и видът на регистрираните животни, както и притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица (ЖЕ) в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти от осма до десета категория. 

На стопаните, които отглеждат говеда за производство на месо и животни от автохтонни породи, се разпределят до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 ЖЕ в имоти от осма до десета категория. Биопроизводителите също имат право за разпределяне до 0,15 ЖЕ/ха независимо от категорията на имотите.

Останалите неразпределени имоти се дават по възходящ ред, като се започва от лицата с най-малко животински единици. Подадените заявления се разглеждат от комисия, определена от кмета на общината. За разпределените имоти комисията съставя протокол до 1 май, който се публикува на интернет страницата на общината.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област. Протокол за окончателното разпределение на имотите се съставя до 1 юни.

Договорите за наем на имотите от общински поземлен фонд се сключват въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на наемната цена. Тя се определя по пазарен механизъм, но е не по-ниска от средното годишно рентно плащане. 

От началото на миналата година влезе в сила изменение на закона, съгласно което министърът на земеделието определя със заповед свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда. Този списък се обявява в общинските служби по земеделие (ОСЗ) и областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) и се публикува на интернет страницата на съответната ОДЗ до 1 март. 

При недостиг на общински пасища след разпределението в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията предоставя служебно на министъра на земеделието протоколите и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

Директорът на ОДЗ назначава комисия, в състава на която се включват представители на ОСЗ и ОДЗ. Тя разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на държавните имоти до 1 юли. 

By |март 1st, 2024|Новини|