За първи път тази година, Областните дирекции по земеделие откриват тръжни процедури с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните имоти от Държавния поземлен фонд за стопанската 2024/2025 година, в които с приоритет са собствениците и ползвателите на животновъдни обекти.

Процедурата е за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи за срок от 5 или 10 стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за изхранване на животни.

Обект на търга са земите от ДПФ, които са подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, площ, категория, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена, депозит за участие в търга.

В търга могат да участват:

 1. ЗП физически лица с постоянен адрес и адрес на животновъдния обект на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга;
 2. Юридически лица, със седалище или адрес на управление и адрес на животновъдния обект на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга.

Ако отговарят на едно от горните две условия, то трябва:

 1. Да са регистрирани като земеделски стопани (ще се проверява служебно);
 2. Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност (попълва се декларация);
 3. Да не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност (ще се проверява служебно);
 4. Да не се намират в ликвидация (ще се проверява служебно);
 5. Да нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. би 8 ЗСПЗЗ и неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 3СП3З (ще се проверява служебно);
 6. Да нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ, поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие” (ще се проверява служебно);
 7. Да нямат качество на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискванията по т. 5, 6. (попълва се декларация);
 8. Сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост (попълва се декларация);
 9. Да нямат парични задължения към държавата (попълва се декларация).

Кандидатства се с:

 1. Заявление по образец;
 2. Депозит, който се удостоверява с банково бордеро;
 3. Декларация по образец.

Документите за участие в търга се получават в съответната Областните дирекции по земеделие и гори.

Крайният срок за кандидатстване е обявен на страниците на Областна дирекция земеделие и гори по области.

Условията за участие в търга и списъците със свободните имоти за отглеждане на едногодишни полски култури и трайни насаждения са обявени на информационните табла на съответните областни и общински служби по земеделие, както и на интернет страниците на ОДЗ.

Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени със Заповед на министъра на земеделието. Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит, по сметка на съответното ОДЗ. За всеки имот се подава отделно заявление и се плаща отделен банков депозит.

В деня на търга присъствието на участника или негов пълномощник е задължително.

Търговете ще се провеждат в края на юли и началото на август 2024 г.

Не пропускайте търговете за свободни имоти от Държавния поземлен фонд за стопанската 2024/2025 г.!