СНЦ ”НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ” се състои от изпълнителен директор, председатели, Управителен съвет, пълноправни членове и асоциирани членове. Пълноправните членове на Сдружението биват индивидуални и колективни

Индивидуални пълноправни членове могат да бъдат дееспособни, физически лица, регистрирани като земеделски производители на основание отглеждани овце и кози, които със своите знания и дейност могат да бъдат полезни на СНЦ “НОКА”, желаят да участват в неговата дейност и да съдействат за осъществяване целите на Сдружението; спазват Устава и редовно внасят членски внос. Приемат се от Управителния съвет или Общо събрание на Сдружението.

Колективните пълноправни членове могат да бъдат: сдружения, браншови организации, обединения, асоциации и др. такива, регистрирани по ЗЮЛНЦ с предмет на дейност, свързан с развитието на овцевъдството и козевъдството, както и кооперации и търговски дружества, признати с акт на министъра на ЗХГ, като групи или организации на производители, в секторите месо и вълна, мляко и млечни продукти, които приемат този Устав и изпълняват предвидените в него за тях задължения.Приемат се от Управителния съвет или Общо събрание на Сдружението.

Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат търговци и ЮЛ с нестопанска цел, които имат активно отношение към състоянието и развитието на  овцевъдството и козевъдството, както и дееспособни физически лица, които поради своето служебно или обществено положение, функциите си или опитността си са в състояние да допринесат за постигане целите на „НОКА”.

Управленската структура на СНЦ ”НОКА” се състои от:

1. Изпълнителен Директор на СНЦ ”НОКА”

 • проф. дсн Иван Станков с мандат

2. Председател на СНЦ ”НОКА”:

 • Съпредседател Симеон Караколев с мандат
 • Съпредседател Янка Попова с мандат
 • Съпредседател Деан Тодоров с мандат

3. Управителен съвет на СНЦ ”НОКА”:

Изпълнителен директор се избира от Управителния съвет или Общо събрание на Сдружението с мандат от 3 години.

Председател (3-ма съпредседатели) СНЦ ”НОКА”. Управителният съвет избира от членовете си  Председател на  „НОКА” . Същият е и Председател на УС с мандат от 4 години, без ограничение в мандатите..  Председателят може да бъде избран и от Общото събрание.

Управителен съвет СНЦ ”НОКА” се състои от минимум 29  лица – ФЛ или ЮЛ, пълноправни  членове на НОКА. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 години.Съставът на УС се формира на квотен принцип в зависимост от броя на животните в сдруженията/ организациите, колективни пълноправни членове на НОКА, а именно: на 7100 животни сдруженията предлагат минимум  по едно лице от своя членски състав за член на УС.

Общо събрание СНЦ ”НОКА” е управляващ орган, като инструмент посредством, които се взимат решения в Сдружението. Осъществява се 2 пъти годишно. Решенията, които се гласуват на ОС са:

 • Промени в Устава
 • Прием и изключване на членове на СНЦ ”НОКА”, председатели и УС
 • Избор на членове на УС на СНЦ ”НОКА”
 • Одобряване на планове и отчети по дейността на СНЦ ”НОКА”

Колективни пълноправни членове на СНЦ “НОКА” са:

Групи на производители:

 1. „НИКИ – 2017” ООД,  призната в сектор „месо и вълна“,
 2. „ДОБРУДЖА – 7” ООД, ЕИК 204 124 816, призната в сектор „месо и вълна“;
 3. „СЕВЕРОЗАПАД – 2016” ООД, призната в сектор „мляко“;
 4. „ХАРИ АГРОГРУП” ООД, призната в сектор „мляко“;
 5. “ШИЙП ГРУП – 2016” ООД, ЕИК 204 133 950, призната в сектор „мляко“;
 6. „ДЕЛИОРМАН ГРУП” ООД, ЕИК 204 118 464, призната в сектор „мляко“;
 7. „КИТКА – 2016” ООД, ЕИК 204 138 762, призната в сектор „мляко“.

Развъдни асоциации:

 1. „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ“
 2. „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ КОЗИ“
 3. „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА РЕДКИ АВТОХТОННИ ПОРОДИ – КАЛОФЕРСКА ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА“
 4. „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ“
 5. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ПЛЕВЕНСКА ЧЕРНОГЛАВА ОВЦА
 6. „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ПОРОДАТА ЛАКОН В БЪЛГАРИЯ“
 7. „РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ“
 8. „РАЗВЪДНА ОРГАНИЗАЦИЯ МУТОН ШАРОЛЕ БЪЛГАРИЯ“

Този състав на членовете на СНЦ ”НОКА” я определя като най-голямата браншова животновъдна организация в България. Членска маса от над 1300 членове (физически лица) с над 200 000 животни под селекционен контрол.

Асоциирани членове:

 1. “Велико” ООД – кланица
 2. “Хеликом” ООД – кланица

Част от структурата на СНЦ ”НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ” е и Център за професионално обучение към сдружението. Тук професионалното направление е в посока животновъдство и растениевъдство, което е насочено към потребностите на бранша от професионална квалификация.