Сдружение „НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ“ се самоопределя като Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Основните цели на Сдружението са:

 • Да представлява общия интерес на своите членове пред държавните и общинските органи и институции, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина.

 • Да отстоява интересите на членовете си, свързани с производството на овче и козе мляко, агнета, кози, вълна и кожи и да разработва програми и проекти за развитие на дейността на членовете си.

 • Да съдейства в посока законодателна промяна в чл. 21 от Закона за защитените територии за отпадане забраната за паша на кози в ливадите и пасищата на националните паркове;

 • Да съдейства за сдружаването и да представлява и защитава интересите на овцевъдите и козевъдите обединени в групи на производители, организации и асоциации на производители и междубраншови организации, в секторите месо и вълна, мляко и млечни продукти, като разработва политики имащи за цел укрепването и модернизирането на тези организации и асоциации;

 • Да съдейства за постигане на професионално единство, колегиална солидарност и сътрудничество, взаимопомощ и обмен на информация между членовете на Сдружението.

 • Да популяризира постиженията, иновативните решения и положителния опит на овцевъдството и козевъдството в страната и чужбина.

 • Повишаване на конкурентоспособността на овцевъдните и козевъдните ферми в страната.

 • Защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните в България продукти, добити от овце и кози.

 • Повишаване на квалификацията, консултации и информационна дейност в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

 • Сътрудничество със сродни национални организации и участие в съвместни дейности с европейски и международни организации.

 • Съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си.

Средства и дейности за постигане на целите на сдружението:

 • Осъществяване сътрудничество с държавните органи, общините, неправителствените организации и инвеститорите в областта на животновъдството.

 • Стимулиране на конструктивен диалог с българските държавни институции, които имат отношение към формиране на политиката, стратегиите, нормативната уредба и стандартите за развитието на животновъдството.

 • Създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството и в частност на овцевъдството и козевъдството.

 • Популяризиране дейността на Сдружението и резултатите от нея, включително чрез създаване и поддържане на електронна страница на Сдружението.

 • Координиране на дейността си и сътрудничество с наши и чуждестранни асоциации, съюзи, организации, институции, фирми и физически лица за решаване на проблеми и осъществяване на съвместна дейност.

 • Участие в разработването на проекти на нормативни актове и стандарти, свързани с овцевъдството и козевъдството, и при създаването на стратегически и планови документи за развитието на бранша.

 • Организиране на срещи, симпозиуми, национални и регионални конференции, семинари и всякакви други прояви, включително и с международно участие.

 • Осъществяване на всички необходими представителни действия по регистрирането на защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно – специфичен характер (традиционни специалитети) на продукти от овче и козе мляко и месо.

 • Организиране на квалификационни курсове и обучения, съвместно с преподаватели от университети и научни институти съгласно нормативните актове за окачествители, класификатори и специализирани изпълнителски кадри.

 • Поддържане на регистър с база данни за членовете на Сдружението и висококвалифицирани експерти в областта на овцевъдството и козевъдството.

 • Установяване на контакти и обмяна на опит с международни организации в областта на овцевъдството и козевъдството.

 • Осъществяване подкрепа на правителствените здравни програми, касаещи производството и реализацията на качествени продукти от овче и козе мляко и месо чрез взаимодействие със съответните компетентни органи и организации – ветеринарно-санитарни, контролни, включително в областта на околната среда и екологията

 • Разработване на национални, регионални и индивидуални инвестиционни проекти в областта на овцевъдството и козевъдството.

 • Разработване на становища по проекти на стратегически, планови, нормативни актове и стандарти, които имат отношение към развитието на овцевъдството и козевъдството.

 • Организиране и провеждане на професионални обучения с цел квалификация и преквалификация за своите членове съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

 • Организиране на регионални изложби, срещи, симпозиуми, семинари и други мероприятия за постигане на целите на Сдружението.

 • Набиране и предоставяне на стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност.

 • Изпълнение на други функции, възложени с нормативен акт.