Март: Нов месец, нови важни дати за фермерите

Вижте какви директни плащания са заложени в индикативния график и какви заявления се приемат през третия месец от годината

Все още има доста неуредици около Кампания 2023. Засичат се грешки в Системата за мониторинг на ДФЗ, текат административни проверки за изпълнение на критериите за „активен земеделски стопанин”, цари неяснота около всички изисквания към различните групи фермери и инструкции какво точно се иска от тях и как да го изпълнят.

Публикуването на индикативния график с останалите плащания за Кампания 2023 до края на месец юни породи нови въпросителни. Очаква се например забавяне на плащанията по осемте екосхеми с близо месец. Причината се крие в големия документооборот, а изчислението на подпомагането изисква прилагането на изцяло нови алгоритми. Едва ли банките обаче ще се трогнат и ще забравят за вноските от фермерите по техните кредити.

Обикновено в началото на месец март започваше приемът на заявления за следващата кампания за директни плащания. Едва ли някой храни надежди, че и през тази година ще е така. Обикновено през февруари се заявяваше помощ за зимни пръскания и се изплащаше вторият транш за намаления акциз върху газьола. Надеждите са всичко това да се случи през месец март. Административният капацитет определено е на ръба, дано поне търпението на фермерите е в повече.

Прием по Украинската помощ за 2024 г.

От 20 март до 9 април земеделските стопани могат да кандидатстват по т.нар. Украинска помощ. Заявленията за подпомагане се подават в Общински служби земеделие. Срокът за изплащане на помощта е до 22 април. На подпомагане подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.

Преразпределително плащане

От 10 до 31 март ще бъде преведено допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ). За сравнение на 9 март миналата година земеделските стопани получиха над 107 млн. лв. за Кампания 2022.

Необлагодетелствани райони

От 20 март до 10 април е планирана оторизация по интервенция „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (ПРИПДСО/НР). За разлика от миналата кампания, когато парите бяха изплатени на два транша – на 9 декември 2022 г. и на 12 май 2023 г., за Кампания 2023 се очаква те да бъдат пуснати наведнъж.

Агроекологични интервенции

От 20 март до 30 април е предвидено да бъдат преведени средствата на стопаните, заявили интервенции „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП)“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“. Останалите четири агроекологични интервенции ще бъдат платени в периода от 10 април до 20 май.

Преходна национална помощ за тютюн

От 1 до 10 март предстои да бъдат преведени средствата на тютюнопроизводителите по интервенцията за „Преходно национално доплащане за тютюн“ (ПНДТ). Бюджетът за Кампания 2023 е в размер на 70 700 159 лв.  По-рано тази година бяха определени единичните ставки по четирите сортови групи тютюн. До 31 март производителите на тютюн трябва да се впишат в регистъра за 2024 г.

Данъчна кампания 2024

От 1 март земеделските стопани, регистрирани като фирма или еднолични търговци, могат да подават данъчните си декларации по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. До 1 април тече 5% отстъпка. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа е 30 април.

Държавни и общински пасища без търг

До 10 март тече приемането на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от общинския поземлен фонд за стопанската 2024/2025 г. Окончателното разпределение ще стане ясно на 1 юни, а договорите се сключват за поне 5 години. Междувременно списък със свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда, се обявява в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие“ и се публикува на интернет страницата на съответната ОДЗ до 1 март.

Фитосанитарен котрол

30 април е крайният срок за регистрация и актуализация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ. Той важи за стопаните, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, с които могат да се пренасят карантинни вредители. Регистрацията се прави в Областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия фермерите ще осъществяват дейността си. Всяка година те са длъжни да подават декларация, ако има промяна в тази дейност.

Застраховане на селскостопанска продукция

На 6 март миналата година земеделските стопани започнаха да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За тази година се знае само, че утвърденият бюджет е 3 млн. лв.

Кредити за пчелари

ДФЗ ще отпуска кредити на пчелари за реализация на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“. Те ще са в размер до 95 % от  размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ за одобрените активи.

https://agri.bg

By |март 1st, 2024|Новини|