Над 3,2 млрд. лева влизат в сметката на ДФЗ

Вижте как са разпределени средствата за 2024 година

Правителството одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г.

Планирани са общо 3.209 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. 

От тях 2.752 млрд. лева са за сметка на Европейския съюз и 456.3 млн. лева са от националния бюджет.

Предвидени са 997,01 млн. лева за развитие на селските райони. Основно плащанията ще са насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са заложени 409.38 млн. лева по ПРСР 2014 – 2020 г. и по новия Стратегически план 2023 – 2027 г. Обхванати са направленията агроекология, биологично земеделие, подпомагане в необлагодетелствани райони и други.

За пазарни мерки в секторите на пчеларството и лозаро-винарството, както и за „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и други схеми са предвидени 137.63 млн. лева.

За директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, в това число по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други са определени 1. 620 млрд. лева.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 44.99 млн. лева.

https://agri.bg/novini

By |февруари 16th, 2024|Новини|