Във връзка с настъпилите промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), касаещи регистрацията на животновъдни обекти по смисъла на член 137, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) отвори следните горещи линии, на които земеделски производители ще могат да подават сигнали и да получават информация, в случай на съмнения за злоупотреби в регистрационния процес:

+359879833478 – Евгин Ахмедов

+359879830613 – Яна Кралева

Напомняме, че до момента действащи изисквания, които са свързани с подробен устройствен план (ПУП), промяна в предназначението на селскостопански сгради, архитектурни и геодезически заснемания, електроснабдяване и водопреносни мрежи, изготвяне на технологични схеми за начина на отглеждане на животните и/или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) вече не са обект на разглеждане от служители на Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ), по отношение на вече съществуващи животновъдни обекти.

Агенцията все пак запазва правото си да проверява и обследва всички ферми по отношение спазването на ветеринарно-медицинските и хигиенни изисквания, които са заложени в променения текст на ЗВМД.