Седмица преди Народното събрание да излезе във ваканция, в парламентарната земеделска комисия спешно бяха гласувани промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), за които Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) настоява.

Промените касаят само ферми в заварено положение. Новите производители ще трябва да имат регистрация по член 137 и в двете му части – както по отношение на ветеринарномедицинските изисквания, така и по ЗУТ.

НОКА настоява малките и средни животновъдни стопанства в страната да бъдат освободени от ангажимента да узаконяват фермите си като сгради по Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като таксите, които местните администрации изискват за въпросната регистрация са непосилни за малките фермери. С промяната ще бъде достатъчно стопаните да представят копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът.

Втората промяна в закона, отново по настояване на НОКА, засяга отпадането на изискването производителите да представят технологичен проект на стопанството си, в която е посочена технологията на отглеждане на животните. Изготвянето на подобен документ изисква експертна работа и също натоварва финансово малките и средните стопани. Идеята е фермерите сами да описват начина, по който отглеждат животните, като информацията да бъде с чисто уведомителен характер.

Вносител на промените е депутатът Бюрхан Абазов от ДПС, бивш заместник-министър на земеделието, който казва, че в настоящия целеви прием по подмярката 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, регистрацията по член 137 в частта й за ЗУТ може да отпадне, само ако бъдат направени съответните промени в условията за кандидатстване и допустимост по мярката.

Според Симеон Караколев, съпредседател на НОКА, промените в законодателството ще спасят поминъка на близо 6 хиляди малки животновъдни ферми. В допълнение, НОКА предлага да се въведе термин „фамилна ферма”, а въпросните фамилни ферми да имат специален статут. Народните представители обещаха да дискутират и този въпрос.