Готвят се законови промени, даващи приоритет на местни животновъди, уверява земеделският министър

Животновъди във Видинско заявяват, че страдат от липса на пасища, биват ощетявани от местните кметове и служби по земеделие. Те настояват за промени на правилата при разпределението на пасищата и ливадите от държавния и/или общинския поземлен фонд.

„Местните кметове при изпълнение на задълженията си по чл. 37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) ощетяват лицата, регистрирали животновъден обект в землището на дадено населено място, като им предоставят пасища в различно землище, а удобните им места се дават на животновъд с регистриран обект в съвсем друго землище”, оплакват се дребни и средни животновъди от областта според писмо от народен представител до земеделския министър.

Случаят е по-скоро поредният, а проблемът не се простира само на територията на област Видин. Изпадналите в тази ситуация животновъди могат да обжалват решението, но само по отношение на площта на разпределените имоти не и местоположението им. Затова стопаните на пасищни животни искат да се въведе допълнителен критерии, които да дава предимство на кандидати, чиито животновъдни обекти се намират в съответното землище на населеното място.

През октомври 2023 г. Консултативният съвет по поземлени отношения и комасации прие предложението на браншови организации за законодателни промени в процедурата за отдаване под наем или аренда без търг на пасищата, мерите и ливадите от ДПФ и ОПФ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Агенцията по храните.

В проектозакона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ е предвидено имотите да се разпределят на местни животновъди, а именно – в землището, в което се намира животновъдния обект на правоимащия животновъд и в негова близост.

Предвижда се разпределянето на имотите да се извършва едновременно от двата фонда (държавен и общински) от съвместна комисия за всяко землище на територията на общината, включваща представители на кмета на населеното място, съответно кметския наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската администрация, на общинската служба по земеделие и на областната дирекция „Земеделие”. Заседанията на комисията е предвидено да са открити, като на тях могат да присъстват и местните животновъди.”, пише в отговорът си агроминистъра.

https://agri.bg/novini/poreden-vopl-za-necestno-razpredeleni-pasishha-ot-dpf-i-opf