Увеличават се случаите на работа без трудов договор в сектора

С началото на активния селскостопански сезон традиционно започват засилени проверки в селското стопанство. Секторът е рисков по отношение на използването на различни форми на недеклариран труд и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, подчертават от Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда“ (ИА ГИТ).

За 2023 г. инспекторите са извършили 3953 проверки в сектора. Констатираните нарушения са 14 657. От тях 8488 се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 6158 – до трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 291 при 228 през 2022 г.

Работодателите трябва да сключват трудови договори с наетите от тях работници. Те могат да се възползват от възможността да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. 

Еднодневните договори са възможност за регистрираните земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура. Тези договори се предоставят на работниците в началото на работния ден и не се регистрират в НАП. Земеделските стопани нямат задължение да издават заповеди за прекратяването им и да оформят трудови книжки.

Работниците не губят право на социално подпомагане, не се спират и обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения.

За 2023 г. са издадени 254 582 образци на еднодневни трудови договори на 1791 земеделски стопани. Те се предоставят след предварително заплатени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука в размера, който е за сметка на работодателя.

С цел да облекчи администрирането на еднодневните договори, Инспекцията по труда създаде онлайн система за предоставяне на образците им. Чрез нея земеделските стопани могат да получат образците по всяко време, дори в извънработно.

Софтуерът позволява автоматично генериране в образците на данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично изчислява в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена.

Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума за съответния месец.

Повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци, както и Ръководство за работа със системата може да получите на сайта на „Главна инспекция по труда”.

https://agri.bg