Как да стана член на СНЦ “НОКА”?

Всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на долуописаните условия, може да кандидатства за членство в СНЦ “НОКА”, посредством заявление адресирано до Общото събрание на СНЦ “НОКА”. Необходима е препоръка от настоящ член на СНЦ “НОКА”, с която се представя заявлението на ОС на СНЦ “НОКА” и да се гласува приема на новия член.

Заедно със заявлението, е необходимо да се приложи документ за встъпителен членски внос.

Членски внос

Всеки пълноправен (индивидуален или колективен) член на сдружението дължи членски внос на СНЦ “НОКА”. Членският внос е на годишна база в размер гласуван на ОС за всяка година и се заплаща до 30.06. за годината за която се дължи.

В случай, индивидуален пълноправен член е и член на колективен пълноправен член на СНЦ “НОКА”, то първият заплаща членския внос на последния и последният го дължи на СНЦ “НОКА”.

Асоциираните членове на СНЦ “НОКА”. не дължат членски внос.

Условия за членство в СНЦ “НОКА”:

  • Всяко дееспособно, физическо лице, регистрирано като земеделски производител на основание отглеждани овце и кози, което със своите знания и дейност може да бъде полезно на СНЦ “НОКА”, желаещо да участват в неговата дейност и съдейства за осъществяване целите на Сдружението. – пълноправен индивидуален член

  • Сдружения, браншови организации, обединения, асоциации и др. такива, регистрирани по ЗЮЛНЦ с предмет на дейност, свързан с развитието на овцевъдството и козевъдството, както и кооперации и търговски дружества, признати с акт на министъра на ЗХГ, като групи или организации на производители, в секторите месо и вълна, мляко и млечни продукти, които приемат този Устав и изпълняват предвидените в него за тях задължения. – пълноправен колективен член

  • Търговци и ЮЛ с нестопанска цел, които имат активно отношение към състоянието и развитието на овцевъдството и козевъдството, както и дееспособни физически лица, които поради своето служебно или обществено положение, функциите си или опитността си са в състояние да допринесат за постигане целите на „НОКА”. асоцииран член.

СВАЛИ ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСВАНЕ